ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
														กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
รองผู้อำนวยการ
														กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
รองผู้อำนวยการ
														กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ
รองผู้อำนวยการ
														กลุ่มภารกิจอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
														กลุ่มภารกิจการพยาบาล
แบบประเมินภาวะอันตรายทางกายผู้ป่วยจิตเวช ก่อนส่งมาตรวจที่สถาบันฯ
แบบประเมินความเครียด
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ปี 2550
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
แบบประเมินอื่น ๆ
● โปรแกรมสืบค้นหนังสือห้องสมุด
● วารสารสถาบันฯ
● วารสารกรมสุขภาพจิต
● ฐานข้อมูล E-JOURNALS/วารสารต่างประเทศ
ฐานข้อมูล: ClinicalKey Psychaitry
ฐานข้อมูล: Journals @Ovid
ฐานข้อมูล: JAMA Network
ฐานข้อมูล: Psychiatry Online
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ : UpToDate
● ฐานข้อมูล E-BOOKS/หนังสือต่างประเทศ
IG Library-American Psychiatric Association(APA)
ฐานข้อมูล: ClinicalKey Psychaitry
ฐานข้อมูล: Psychiatry Online
● แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Online
hit counter html ครั้ง
              มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้งสำนักงาน : ตึกวิจัย ชั้น ๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกิดจากผู้มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังผลกำไรมารวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อ : 02 - 442 - 2500
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกาศขายทอดตลาด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
ประกาศเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม