ร่างเอกสารประกวดราคา

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน ๔ รายการ
๑.TOPIRAMATE ๑๐๐ MG ๒๔,๐๐๐ เม็ด
๒.LAMOTRIGINE ๑๐๐ MG TAB ๗๕,๐๐๐ เม็ด
๓.PERPHENAZINE ๑๖ MG TAB ๑,๓๐๐,๐๐๐ เม็ด
๔.LITHIUM CARBONATE ๓๐๐ MG CAP ๓๕๐,๐๐๐ เม็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-12-09
2 ร่างประกาศ เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-22
3 ร่างประกาศ เครื่องตรวจสอบซองยา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-07
4 ประกาศร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตรารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2022-11-07
5 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบซองยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-19
6 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-18
7 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-20