นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Website Policy of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
จัดทำเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


1.ข้อกำหนดในการให้บริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

1.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

1.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

1.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

1.4 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

1.5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้

** ในกรณีกรมสุขภาพจิต หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


2. การยอมรับข้อกำหนด

การใช้บริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป


3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


4. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

4.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

4.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ


5. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

5.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

5.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

6.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

6.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


7. การปฏิเสธความรับผิด

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

8.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย