ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล

นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์

แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

นายแพทย์พงศกร เล็งดี

นายแพทย์พงศกร เล็งดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ

นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่

นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจการพยาบาล

นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ

นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจอำนวยการ