ทำเนียบผู้บริหารนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนายแพทย์พงศกร เล็งดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการนางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจการพยาบาลนายบุญมี วัฒนากร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจอำนวยการ