รูปผู้บริหาร
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล
นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

นายแพทย์พงศกร เล็งดี
นายแพทย์พงศกร เล็งดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ

นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจการพยาบาล

นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ
นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

วีดีโอ
วีดีโอ
ari
mentalhealth
ประเมินความพึงพอใจ
แผนที่สถาบันฯ
newpatient-register
ส่งคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศ
ระบบบริหารความเสี่ยง
EIS
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
แบบทดสอบทางจิตเวช
แบบประเมินภาวะอันตรายทางกายผู้ป่วยจิตเวช ก่อนส่งมาตรวจที่สถาบันฯ
แบบประเมินความเครียด
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ปี 2550
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
แบบประเมินอื่น ๆ
งานวิจัยและพัฒนา
วารสารสถาบันฯ
การขอพิจารณาจริยธรรม
บริการฐานข้อมูล/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
● โปรแกรมสืบค้นหนังสือห้องสมุด
● วารสารสถาบันฯ
● วารสารกรมสุขภาพจิต
● ฐานข้อมูล E-JOURNALS/วารสารต่างประเทศ
ฐานข้อมูล: ClinicalKey Psychaitry
ฐานข้อมูล: Journals @Ovid
ฐานข้อมูล: JAMA Network
ฐานข้อมูล: Psychiatry Online
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ : UpToDate
● ฐานข้อมูล E-BOOKS/หนังสือต่างประเทศ
IG Library-American Psychiatric Association(APA)
ฐานข้อมูล: ClinicalKey Psychaitry
ฐานข้อมูล: Psychiatry Online
● แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ Online
จำนวนผู้ที่เข้าชม
hit counter ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
linkที่เกี่ยวข้อง
PDPA
Facebook
การบริหารจัดการข้อคิดเห็นเรียกร้อง
กรมสุขภาพจิต
linkกลุ่มงานสถาบันฯ
PDPA
บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
มูลนิธิสถาบันฯ
              มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้งสำนักงาน : ตึกวิจัย ชั้น ๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรมหลังคาแดง
เกิดจากผู้มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังผลกำไรมารวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อ : 02 - 442 - 2500
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกาศขายทอดตลาด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการ ใบสมัครพนักงานกระทรวง
ประกาศเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม