ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (2022-06-13)