ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนัยบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (จิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) รุ่นที่ 3 (2022-03-09)

เช้าวันนี้ (9 มี.ค. 2565) ดร. ภญ. อรภรณ์ สวนชัง รองหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ได้นำเภสัชกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 4 ราย จาก ส.สมเด็จเจ้าพระยา, รพ.จิตเวชพิษณุโลก, รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เข้าพบ นพ. ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักฐานทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ