ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับม.มหิดลต่ออายุหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชฯ (2022-05-19)