ส.สมเด็จเจ้าพระยา รับฟังการนำเสนอ เพื่อพัฒนางานบริการทางรังสีวิทยา (2022-03-02)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และกลุ่มงานรังสีวิทยา ร่วมรับฟัง การนำเสน และสาธิต การใช้เครื่อง CT SCAN สำหรับงานบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง ( CT-SCAN) จากบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในการยกระดับมาตราฐาน การวินิจฉัยโรคของโรงสถาบันฯให้มีความทันสมัยและพัฒนาระบบริการ out source โดยสถาบันฯมีความสนใจเพื่อการพัฒนางานบริการทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ต่อไป