ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านไปสถานคุ้มครอง ฯ (2022-04-12)