ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนครอบครั้ว 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2022-04-08)