ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่น 2 ภาคปฏิบัติ (2022-03-28)