"PG 29 ส.สมเด็จเจ้าเจ้าพระยาศึกษาดูงาน เขตสุขภาพที่ 6" (2023-05-24)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ศึกษาการดูงานการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา และเยี่ยมหอผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา