ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนครอบครัว (2022-03-07)

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษราชการแทนผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาลดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน กลับคืนสู่ครอบครัว ณ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และรับผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนจากหอผู้ป่วยศรีตรัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กลับคืนสู่ครอบครัว ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ญาติไม่สามารถเดินทางมารับกลับได้ เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่พร้อมรับผู้ป่วยดูแล และเสี่ยงติดเชื้อ (COVI D -19) ระหว่างเดินทาง สถาบันฯจึงมีนโยบายนำส่งและรับผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพคืนกลับสู่ครอบครัว โดยประสานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เตรียมครอบครัว ชุมชน เพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยเหลือที่ช่วยลดปัญหาผู้ป่วยเร่ร่อนเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง