ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประสานความร่วมมือ กระทรวงพม. ร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช (2022-03-15)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ นายแพทย์พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย กลุ่มภารกิจพยาบาล กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสถาบันราชานุกูล ประชุมร่วมกับนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในการประสานความร่วมมือดูแลคนพิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และ ออทิสติก โดยมีข้อเสนอ ให้กรมสุขภาพจิตจัดทำโปรแกรมคนพิการแต่ละช่วงอายุ วิธีการพัฒนาเด็กพิการตามช่วงวัย การดูแลโปรแกรมเฉพาะ การพัฒนาระบบบริการตรวจรักษา เทเลเมดิซีน' (Telemedicine) ระบบการให้บริการด้านการออกบัตรคนพิการ การฟื้นฟูคนพิการสู่การมีงานทำ อีกทั้งร่วมกันพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมไร้บ้านให้มีโอกาสกลับคืนครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเริ่มต้นจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อช่วยลดปัญหา การส่งผู้ป่วยเข้ารับการคุ้มครองในสถานฯ