ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนครอบครัว (2022-03-17)

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาลดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนสู่ครอบครัว ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประสานความร่วมมือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางไทร รพ.สต. ช้างน้อย เทศบาลตำบลบางไทร อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมวางแผนการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนได้กลับคืนสู่ครอบครัว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ญาติไม่สามารถเดินทางมารับกลับได้ ไม่พร้อมรับผู้ป่วยไปดูแล กังวลพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของผู้ป่วย สถาบันฯได้มีนโยบายนำส่งผู้ป่วยและประสานบูรณาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนอกเขตบริการสุขภาพคืนกลับสู่ครอบครัว และประสานส่งต่อโรงพยาบาลศรีธัญญาร่วมกับเครือข่ายพื้นที่ในชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวหลังจำหน่ายจากสถาบันฯ