ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนครอบครัว (2022-03-23)

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนสู่ครอบครัว ณ บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประสานความร่วมมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมวางแผนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนได้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ญาติไม่สามารถเดินทางมารับกลับได้ สถาบันฯได้มีนโยบายนำส่งผู้ป่วยและประสานบูรณาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนอกเขตบริการสุขภาพคืนกลับสู่ครอบครัว และประสานส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวชแม่ข่ายในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายพื้นที่ในชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวหลังจำหน่ายจากสถาบัน