ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมเพื่อจัดทำโครงการบ้านพักดูแลผู้ป่วยจิตเวชอาการทางจิตสงบ (2022-03-14)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นพ. ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุมการจัดทำโครงการบ้านพักดูแลผู้ป่วยจิตเวชอาการสงบ โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ, กลุ่มภารกิจการพยาบาล ,กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มงานฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวช เข้าร่วมประชุม เพื่อผลักดันโครงการบ้านพักดูแลผู้ป่วยจิตเวชอาการสงบเข้าสู่ระบบ สปสช. ให้ผู้ป่วยมีที่พักสำหรับฟื้นฟูทักษะและประกอบอาชีพหลังจำหน่ายได้