ส.สมเด็จเจ้าพระยา ดูแลจิตใจประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2022-03-10)

บ่ายวันนี้(10 มี.ค 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้บุคลากรสหวิชาชีพ ทีม MCATT นำโดย นางสาวอัญชลี ศรีสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือทางจิตใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ชุมชนสิริสาสน์ เขตดุสิต ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต