"ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมวางแผน ทีมป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ" (20/7/2564)

เมื่อวันที่(19 ก.ค. 2564) ทพญ.สุวรรณี ตุ่มทอง พร้อมคณะอนุกรรมการทีมป้องกันระงับอัคคีภัยและพิบัติร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประชุมวางแผนระบบการจัดการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติภายในสถาบันฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร