ส.สมเด็จพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต( 2 ก.ค. 2564)

ส.สมเด็จพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยานำสลบในโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตโดยมีนพ. ปิยดิถ์ เจริญสุข ที่ปรึกษากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีพยาบาลและตรวจรักษาพิเศษนพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์นพ.ธนวัฒน์ ขุราษี จากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์พร้อมด้วย อ. วิภา วณิชกิจ อ. พรทิพย์ พิมพ์สมาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยมีเครือข่ายวิสัญญีพยาบาลจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต