ส.สมเด็จเจ้าพระยา ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน (2023-05-16)

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ ทีมสหวิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินและให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตแก่บุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี